Prof.Dr. Nuran BAYRAM

Danışman (Ekonometri&İstatistik)

Prof.Dr. Nuran Bayram, 1994 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Doktor, 2002 yılında Yardımcı Doçent, 2006 yılında da Doçent ve 2011 yılında Profesör ünvanını aldı.

2004 yılında University of California, Los Angeles (UCLA), İstatistik bölümünde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2005 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Bursu Programını (TÜBA–DSYDAB) kazandı ve Stockholm University (SU), İstatistik bölümünde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2007 yılında Prof. Dr. Hüray Fidaner Araştırma Üçüncülük Ödülünü kazandı. 2009 yılında Uludağ Üniversitesi, İİBF 2008 yılı Uluslararası yayın birincilik ödülünü kazandı.

2011 yılı Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri İİBF Poster Birincilik Ödülünü kazandı. 2010 yılında Avustralya’da RMIT ve James Cook Üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler, Kategorik Veri Analizi, Veri Madenciliği, Karar Ağaçları, Bayesyen Analiz, Yapısal Eşitlik Modellemesi gibi istatistiksel çalışmaların yanı sıra Yaşam Kalitesi, Yaşam Tatmini, Entegrasyon, Yoksulluk, Sosyal Dışlanma, Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet, Duygusal Taciz, Suç, Duygu Durumu gibi konularda da ulusal ve uluslararası yayınları mevcuttur. Dr. Bayram, halen Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü İstatistik Anabilim Dalı Öğretim Üyesidir.

Doçent Doktor: Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü (2006-  )

Yardımcı Doçent Doktor: Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü (2002-2006)

Doktora: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim dalı, İstatistik Bilim Dalı (1997-2000)

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim dalı, İstatistik Bilim Dalı (1994-1996)

Lisans: Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü (1990-1994)

Üye Olduğu Kurumlar (Dernekler, Topluluklar): American Statistical Association, Türk İstatistik Derneği

Akademik İlgi Alanları: Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler, Kategorik Veri Analizi ve Karar Ağaçları, Yapısal Eşitlik Modelleri

İdari Görevleri: Ekonometri Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı (2003-     )

Ulusal Makaleler

Ceylan, C., N. Bayram, “Mesleki Bağlılığın Örgütsel Bağlılık ve Örgütten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkilerinin Düzenleyici Değişkenli Çoklu Regresyon Analizi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1, 20, 2006

Bayram N., “Multinominal Lojistik Regresyon Analizinin İstihdamdaki İşgücüne Uygulanması”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 2, 54, 61-75, 2004

Bayram N., M. E. Kuşdil, S. Aytaç, N. Bilgel, “İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı Ölçeğinin (Job-Related Affective Well Being-JAWS) Türkçe Versiyonunun Güvenilirlik Çalışması”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi: Öneri, 6, 22, 1-7, 2004

Bayram N., “An Application About The Problems Of Women In The Labour Force With Multiple Correspondence Analysis”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 4, 1-11, 2003

Bayram N., “Diskriminant Analizi: Akademisyenler Üzerine Bir Uygulama”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi: Öneri, 5, 17, 219-229, 2002

Sütütemiz , N., N. Bayram, “Deprem Sonrası Adapazarı’nın Yerleşim Yeri Olarak Seçiminde Etkili Olan Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Süreci İle Belirlenmesi”, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 20, 1-2, 117-127, 2001

Aytaç, M., N. Bayram, “Çok Değişkenli Varyans Analizi Ve Akademisyenler Üzerinde Bir Uygulama”, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 20, 1-2, 1-10, 2001

Aytaç, S., N. Bayram, “Üniversite Gençliğinin İş Ve Eş Seçimindeki Etkin Kriterlerinin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) İle Analizi”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi: Öneri, 4, 16, 89-100, 2001

Bayram N., “Kategorik Verilerin Log-Linear Modellerle Analizi”, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 19, 1-2, 261-267, 2000

Aytaç, S., N. Bayram, “Marmara Depremi Sonrası Bireylerdeki Stres Tepkilerinin Analizi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 4, 42-61,2000

Aytaç, S., A. Keser, N. Bayram, “Depremin Çalışma Hayatı Üzerindeki Etkisi Ve Bir Örnek Olay İncelemesi”, Verimlilik Dergisi, 2, 7-26, 2000

Uluslararası Makaleler

Sadikoglu G., A. Ozcakir, N. Bayram, N.Bilgel, The Knowledge and Attitudes about Mammography in a Group of Turkish Women Who Attended a Family Medicine Clinic, Breast Journal. 14(6):601-602, November/December 2008.

A. Ozcakir, N. Bayram, N. Ergin, K. Selimoglu, N. Bilgel, Attitudes of Turkish Men Toward Wife Beating: A Study from Bursa, Turkey, Journal of Family Violence, Journal Of Family Violence Volume: 23 Issue: 7 Pp: 631-638, 2008

N. Bayram, N. Bilgel, The prevalence and socio-demographic correlations of depression, anxiety and stress among a group of university students, Social Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 43:667-672, 2008

Z. Alper, H. Ozdemir, Y. Uncu, A. Ozcakir, G. Sadikoglu, N. Bayram, Getting Better or Worse? General Health Status of 9th Grade Students in Orhangazi, Bursa, Turkey, TheScientificWorldJOURNAL, 8, 313–330, 2008

A. Ozcakır, G. Sadıkoğlu, N. Bayram, M. M. Mazıcıoglu, N. Bilgel, I. Beyhan, Turkish General Practitioners And Complementary/Alternative Medicine, The Journal Of Alternative And Complementary Medicine, Volume 13, Number 9, 1007–1010, 2007

Bayram N., D. Thorburn, H. Demirhan, N. Bilgel, Quality of life among Turkish immigrants in Sweden, Quality of Life Research, 16, 1319–1333, 2007

Uncu Y., N. Bayram, N. Bilgel, “Job related affective well-being among primary health care physicians”, European Journal of Public Health, Vol. 17, No. 5, 514–519, 2007

Gorazd M.,S. Aytac, M. Eryilmaz,N. Bayram,J. Bondy, “A Job Well Done?: Across-country Comparison of Workplace Wellbeing among Prison Staff”, Occasional Series in Criminal Justice and International Studies, ISSN: 1834-3759,1-17, Issue Dec 2006.

Bayram, N., H. Nyquist, N. Bilgel, “Juvenile delinquency in Turkey: A descriptive study”, The Social Sciences 1 (4): 256-263, 2006, Medwell Online, 2006

Bilgel, N., S. Aytaç, N. Bayram “Bullying in Turkish White-Collar Workers”, Occupational Medicine 2006; 56, 4, s. 226–231, 2006

Ergin, N., N. Bayram, Z. Alper, K. Selimoğlu, N. Bilgel “Domestic Violence: A Tragedy Behind The Doors,” Women & Health, 42, 2, s.35-51, 2005

Kitaplar 

Aytaç, M., Aytaç, S., Fırat, Z., Bayram, N., Keser, A., Akademisyenlerin Çalışma Yaşamı Ve Kariyer Sorunları, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Müdürlüğü, Proje No: 99/29, Proje Kitabı, Haziran-2001.

Aytaç, S., Sevüktekin, M., Işığıçok, Ö., Bayram, N., Yıldız S., Eryiğit, K.Y., “Çağdaş Sanayi Merkezlerinde Kadın İşgücünün Konumu: Bursa Örneği”, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Yayın No: 219, Mart-2002

Bayram N., Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi, 2.Baskı, Ezgi Kitabevi, 2009

Bayram N., Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş AMOS Uygulamaları, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2010

Aytac S., Bayram N. (Editör), İşyeri Şiddeti, Beta Kitabevi, İstanbul, 2011 ISBN: 978 - 605 - 377 - 398 - 6. (Baskıda)

KONGRE FAALİYETLERİ

a) Uluslararası

Bayram, N., İ. Güneş, S. Yıldız, “Kentte İşlenen İş Yeri Suçlarında Çocuk Suçlularının Oranı Ve Yaş Faktörünün Suç İşleme Eğilimindeki Rolü”, Uluslararası İstanbul Demokrasi ve Küresel Güvenlik Konferansı, Türkiye, 9 - 11 Haziran 2005

Bayram, N., F. Emrem, İ. Güneş, M. Aytaç, “Evaluation of Crime types Using Decision Trees: Bursa, Turkey, 14th World Congress of Criminology, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA, August 7-11 2005

Aytaç, S., N. Bayram, H. Aksoy, “Suicidal Behaviors in Turkey: A regional Suicide Map”, 14th World Congress of Criminology, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA, August 7-11 2005

Yıldız, S., N. Bayram, M. Saylı, “Juvenile Delinquent Rate Crime In Cities And Case of Bursa, Turkey”, (Poster Bildiri), 14th World Congress of Criminology, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA, August 7-11 2005

Aytaç, S., N. Bayram, N. Bilgel, “Workplace Bullying Among a Group Of Professionals In Turkey”, Workplace Bullying Conference, University of Portsmouth, UK, 14-16 September 2005

Bayram, N., “Aile İçi Şiddet, Aile Dışı Şiddet ve Cinsel Tacizin İstatistiksel Analizi”, Teorik ve Deneysel Boyutlarıyla Karşılaştırmalı Kriminoloji: Aile İçi Şiddet, Uluslararası Kolokyum, İstanbul, 22-23 Mayıs 2006

Eryılmaz, M., M. Gorazd, S. Aytac, J. Bondy, N. Bayram, “Prison Officers & Professional Satisfaction: A Comparative Cross-Cultural Analysis In Turkey and Slovenia”, 2006 Stockholm Prize in Criminology Symposium, Sweden, 15-17 June 2006

Yıldız, S., S. Aytac, N. Bayram, N. Bilgel, “Prison Officers and Bullying/Mobbing Behaviors in Turkey”, 2006 Stockholm Prize in Criminology Symposium, Sweden, 15-17 June 2006

Eryılmaz, M., S. Aytac, N. Bayram, G. Yılmaz, J. Bondy “Job-Related Affective Well-Being Among Prisons Staff”, 2006 Stockholm Prize in Criminology Symposium, Sweden, 15-17 June 2006

Sokullu-Akıncı, F., S. Aytac, N. Bayram “Killings Committed Under the Guise of Honour”, 2006 Stockholm Prize in Criminology Symposium, Sweden, 15-17 June 2006

Gorazd, M., M. Eryilmaz, S. Aytaç, N. Bayram, “Job Satisfaction Of Prison Officers: A Cross-Cultural Analysis In Slovenia And Turkey”, Policing in Central and Eastern Europe: Past, Present and Futures, Ljubljana, Slovenia, September 2006

Bayram, N., Types of offences and juvenile delinquency: An evaluation by using multinomial logistic regression analysis, The Stockholm Criminology Symposium 4-6 June 2007

Bayram, N., A study on Turkish immigrants’ integration to Swedish society, 1st International Congress Of European Turks in The Context Of Education And Culture, Antwerpen, Belgium 22-23 /February 2008

Bayram, N., Statistics and Ethical Principles in the Medical Researches, International Symposium The Ethic and Law in the Area of Health, Istanbul, Turkey, 17-19 April, 2008

Bondy J., Aytac S, Bayram N., An Exploration of Turkish Criminal Careers, XV World Congress Of The International Society For Criminology, Barcelona, Spain, 20-25.07.2008

Aytac, S., Bayram, N., & Dyan, E.C., Bullying / Emotional Abuse at Workplace: National Precaution Strategies and Conflict Loaded Communication, International Conference in Contemporary Management (ICCM), Western Cape, South Africa, 30 September 2008 - 02 October 2008

Aytaç S., Bozkurt V., Bilgel N., Bayram N., Violence against Health Workers at a University Hospital in Turkey, World Universities Forum, Bombay, Mumbai, India, 16-18 January 2009

Yurtkuran M., Bondy J., Aytaç S., Bayram N., Discussing Student Feedback in a Cross-Cultural Context, World Universities Forum, Bombay, Mumbai, India, 16-18 January 2009

Tok S. Y., Bayram N., Aytaç S., Student Satisfaction and Campus Image: An Empirical Investigation, World Universities Forum, Bombay, Mumbai, India, 16-18 January 2009

Bayram N., Doğan A.A., Hablemitoğlu Ş., Özkan Y., Life Satisfaction and Financial Deprivation among High School Students with Turkish Background. A Study From Germany, IInd Internatıonal Congress of European Turks- ICET 2009, Anwerp-Belgium, 14-16 May 2009

Bayram N., Aydoğan I., Bilgel N., Aydın P., Who Has a Higher Life Quality? Turkish Immigrants in Sweden or Turkish People Living in Turkey, IInd International Congress of European Turks- ICET 2009, Anwerp-Belgium, 14-16 May 2009

Bayram N., Sam N., Aytaç M., Aytaç S., Social Exclusion and Life Satisfaction: A study from Turkey, Fourth International Conference on Interdisciplinary Social Sciences, Athens, Greece, 8-11 July, 2009

Aytaç S., Bondy J., Bayram N., Workplace Wiolence in Turkey, Fourth International Conference on Interdisciplinary Social Sciences, Athens, Greece, 8-11 July, 2009

17-21 Haziran 2012 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi İİBF, James Cook Universty ve RMIT University tarafından düzenlenecek olan “International Interdisciplianary Social Inquiry Conferance” başlıklı kongre düzenleme kurulu üyeliği

b) Ulusal

Bayram, N., “Çoklu Karşılaştırma Testlerine İlişkin Bir Uygulama”, III. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri, 143-154, Kirazlıyayla-Bursa, 29-30 Mayıs 1997

Aytaç, M., N. Bayram, “Çoklu Karşılık Getirme Analizi Ve Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Uygulama”, V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri, Adana, 19-22 Eylül 2001.

Aytaç, M., N. Bayram, “Öğretim Elemanlarının Kariyer Tutumlarının Gruplandırılması”, V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri, Adana, 19-22 Eylül 2001.

Bayram, N., S. Ertaş, “Tüketim Harcamaları Davranış Biçimi: PRINCALS ve OVERALS Yaklaşımı”, V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri, Adana, 19-22 Eylül 2001.

Bayram, N., M. Aytaç, “Çoklu Karşılık Getirme Analizi İle Akademisyenlerin Akademik Niteliğinin Değerlendirilmesi”, Devlet İstatistik Enstitüsü: İstatistik Araştırma Sempozyumu 2001, 39-54, Ankara, 12-14 Kasım 2001.

Bayram, N., S. Ertaş, E. Ertaş, “Ölümlü, Yaralamalı ve Maddi Hasarlı Trafik Kazaları: Bursa Örneği”, II. Trafik ve Yol Güvenliği Uluslararası Kongresi, Ankara, Mayıs 2003.

Bayram, N., M. E. Kuşdil, S. Aytaç, N. Bilgel, “Üniversite Çalışanlarında İşe İlişkin İyilik Durumu Duygularının (Job Well-Being) Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler İle Araştırılması”, VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri, 44, Ankara, Mayıs 2003.

Kuşdil, M. E., N. Bayram, S. Aytaç, N. Bilgel, “Çalışma Yaşamında Bireylerin Yaptıkları İşe İlişkin Duygularının İş Stres Tepkileri Üzerine Etkisi”, 9. Ulusal Ergonomi Kongresi, 207-216, Kınıklı-Denizli, 16-18 Ekim 2003.

Bayram, N., M. Aytaç, “Suç Türlerinin Karar Ağaçları İle İncelenmesi: Bursa Örneği”, 4. İstatistik Günleri Sempozyumu, 113-119, Kuşadası-İzmir, 20-21 Mayıs 2004.

Aytaç, S., M. E. Kuşdil, N. Bayram, N. Bilgel, “İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısının Stres Tepkileri Üzerine Etkileri”, 12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 184-192, Bursa, 27-29 Mayıs, 2004.

Ceylan, C., Z. Fırat, N. Bayram, “Mesleki Bağlılığın Örgütsel Bağlılık Ve Örgütten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri”, 12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 326-331, Bursa, 27-29 Mayıs, 2004.

7-9 Ekim 2004 tarihinde düzenlenen Uluslararası Katılımlı 10. Ergonomi Kongresinde düzenleme kurulu üyeliği

Bayram, N., “C&RT Tekniği İle Özürlülerin İstatistiksel Analizi”, 10. Ergonomi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (Poster Bildiri) Bursa, 7-9 Ekim, 2004.

Aytaç, S., N. Bayram, N. Bilgel, “Çalışma Yaşamında Yeni Bir Baskı Aracı: Mobbing (Psikolojik Terör)”, 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, 12-14 Mayıs, 2005.

Aytaç, S., N. Bayram, N. Bilgel, “İş Yaşamında Psikolojik Taciz Davranışının İş Stresi Üzerindeki Etkisi”, 11. Ulusal Ergonomi Kongresi, İstanbul, 26-28 Aralık, 2005

Aytac S., Gorazd M., N. Bayram, M. Eryilmaz, “ Çalışan Sağlığı Açısından Cezaevi Personelinin İş Tatmini Algısındaki Farklılıklar Üzerine Kültürlerarası Karsılaştırmalı Bir Araştırma: Türkiye ve Slovenya Örneği, 12. Ulusal Ergonomi Kongresi, 237-244, Ankara, 16-18 Kasım 2006

Bayram N., N. Bilgel, “İsveç’te Göçmen Olarak Yaşayan Türklerin Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi”, 2. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi (Uluslarası Katılımlı),İzmir, 5–7 Nisan 2007 (2007 Prof. Dr. Hüray Fidaner Araştırma Ödülü)

Aytaç M., S. Aytaç, N. Bayram, “Suç Türlerini Etkileyen Faktörlerin İstatistiksel Analizi”, 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, Malatya, 24-25 Mayıs 2007

Bayram N., S. Aytaç, S. Gürsakal, “Çalışanların İş Tatmini Üzerine Bir Araştırma”, 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, Malatya, 24-25 Mayıs 2007

Nyquist H., N. Bayram, “Sensitivity Analysis in Models with Dependent Error Terms”, 9. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Kuşadası, İzmir, 28-30 Mayıs 2008

Bayram N., N. Bilgel, “Yapısal Eşitlik Modelleri İle İsveç’te Yaşayan Türk Göçmenlerin Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi”, 9. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Kuşadası, İzmir, 28-30 Mayıs 2008

Aytaç S., N. Bayram, N. Bilgel, A. Marşap, İşletmelerin Gizli Yüzü / Bulling: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama, Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Kemer/Antalya 22-26 Ekim 2008

Aytaç S., N. Bayram, Misilleme: 21. Yüzyılda İş Yaşamında Yeni Bir Ayırımcılık Modeli, 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Trabzon, 30-31 Ekim-1 Kasım 2008

Tok S. Y., N. Bayram, S. Aytaç, Üniversite Öğrencilerinin Kampus İmgesi ve Memnuniyet: Uludağ Üniversitesi Örneği, 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Trabzon, 30-31 Ekim-1 Kasım 2008

Bayram N., S. Aytaç, N. Bilgel, İş Yerinde Şiddetin İş Tatmini ve Duygu Durumu Üzerine Etkisinin Analizi: Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama, 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Trabzon, 30-31 Ekim-1 Kasım 2008

Bayram N., Aydoğan İ., Lise Öğrencilerinde Yaşam Tatmini ve Duygu Durum Arasındaki İlişkilerin Araştırılması, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Erzurum, 27-29 Mayıs 2009

Bayram N., Sam N., Aytaç M., Aytaç S., Yaşam Tatmini ve Sosyal Dışlanma Arasındaki İlişkilerin İstatistiksel Analizi, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Erzurum, 27-29 Mayıs 2009

Aytaç S., Dursun S., Bayram N., Sağlık Hizmetlerinde Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Bir Uygulama, 15. Ulusal Ergonomi Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya, 22-24 Ekim 2009

Bayram N., Sam N., Aytaç S., Kent Ergonomisi Bağlamında Bursa’da Yaşam Tatmini Ve Sosyal Dışlanma, 16. Ergonomi Kongresi, Hitit Üniversitesi, Çorum, 3-5 Aralık 2010

Sam N., Bilgel F., Bayram N., Sosyal Dışlanma, Yoksulluk ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi, Sosyal Hizmet Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, 9-11 Aralık 2010

Gürsakal S., Bayram N., Aytac S., Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Değerleri ve Özyeterlik Düzeyleri Üzerine Bir Uygulama Sosyal Hizmet Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, 9-11 Aralık 2010

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Akademisyenlerin Çalışma Yaşamı Ve Kariyer Sorunları, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu: Proje No: 99/29, Bursa, Haziran 2001 (Proje Araştırmacısı)

Üretim Sürecinde Kadın İşgücünün Yapısal Analizi: Bursa Örneği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Kasım-2001 (Proje Araştırmacısı)

Trafik Kazalarına Neden Olan Faktörler, Uludağ Üniversitesi Üniversitesi Araştırma Fonu, Mart 2003, (Proje Araştırmacısı)

Yeni Bir Duygusal Baskı ve Yıldırma Davranışı: Mobbing=Bullying Araştırması, Uludağ Üniversitesi Üniversitesi Araştırma Fonu, Mart 2003 (Proje Araştırmacısı)

Mesleklere Göre İşyeri Suçları: Bu Suçlara Neden Olan Faktörler ve Sektörel Suç Haritasının Çıkartılması, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu, Mart 2003 (Proje Araştırmacısı)

İş Yerinde Şiddet, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu, Kasım 2007, (Proje Araştırmacısı)

Yoksulluk, Sosyal Dışlanma ve Yaşam Tatmini arasındaki İlişkileriin Yapısal Eşitlik Modelleri (YEM) ile Analizi, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu, 2008, (Proje Yürütücüsü)

Türk Otomotiv Sektöründe Teknolojik Yetenek ve İnovasyon Ağyapıları: Sektörel İnovasyon Sistemi Perspektifinden Bir Teknoloji Politikası Önerisi, TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001), SOBAG, Proje No: 108K035, 2008, (Proje Danışmanı)

BURS VE ÖDÜLLER

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Bursu Programı (TÜBA – DSYDAB)

Bayram N., N. Bilgel, “İsveç’te Göçmen Olarak Yaşayan Türklerin Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi”, 2. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi (Uluslarası Katılımlı),İzmir, 5–7 Nisan 2007 (2007 Prof. Dr. Hüray Fidaner Araştırma Ödülü)

Bayram N., (2009), “2008 yılı Ulusalarası Yayın Birincilik Ödülü”, Uludağ Üniversitesi

MİSAFİR ÖĞRETİM ÜYELİĞİ

1 Haziran-1 Eylül 2004: University of California, Los Angeles (UCLA), İstatistik Bölümü

03-30 Ocak 2005: University of Malta, İstatistik ve Psikoloji Bölümü

26 Aralık 2005-26 Haziran 2006: Stockholm University (SU), İstatistik Bölümü;

Burs: Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Bursu Programı (TÜBA – DSYDAB)

02 Ocak 2010-14 Şubat 2010: University of RMIT; University of James Cook-Australia

İDARİ GÖREVLERİ VE KOMİSYON ÜYELİKLERİ

Ekonometri Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı (2003- )

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, Ölçme Değerlendirme Komisyon Üyeliği (2002-2008)

Bursa Valiliği Kadının Statüsü Birimi Aile İçi Şiddettin Önlenmesi Komisyon üyeliği (2008)

Kent Tarihi ve Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı (KETAM) (2010- )

BUSİAD- Gümrük İşletmelerinde Esnek Çalışma Sistemleri Işığında Özürlü İstihdamı Proje Kurulu Üyeliği

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2010- )

Uludağ Üniversitesi, İİBF, İnsan Kaynakları Komisyonu Üyeliği (2010- )

International Interdisciplianary Social Inquiry Conferance başlıklı kongre düzenleme kurulu üyeliği

ÇALIŞTAYLAR VE SEMİNERLER

Workplace Bullying and Mobbing in Turkey, University of Malta, Faculty of Social Science, January 2005

The PhD Programme at Uludag University, Stockholm University, Department of Statistics, May 2006

Analysis of Crime Data Using Multivariate Statistical Models, Stockholm University, Department of Statistics, May 2006

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen “Akademisyenler için Araştırma Teknikleri ve İstatistik (SPSS) Uygulamaları” seminerinde moderatörlük, Ağustos 2009

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından düzenlenen “Sağlık ve Sosyal Bilimlerde Veri Analizi” çalıştayında moderatörlük, Aralık 2010