Prof. Dr. Özhan ÇETİNKAYA

Danışman (Vergi Hukuku)

Bölümü: Maliye

Anabilim Dalı: Bütçe ve Mali Planlama

Kadro Unvanı: Doç.Dr.

E-mail adresi: ozhanc@uludag.edu.tr

 

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Doktora

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisans

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Orta Öğrenim

Bursa Erkek Lisesi

Akademik Geçmişi

Doçentlik

2009

Yardımcı Doçentlik

1998

Araştırma Görevliliği

1990

Yabancı Dil

İngilizce

Yayınlar

Kitaplar

Özhan Çetinkaya - Zuhal Yıldırım, Devlet Muhasebesi, İkinci Baskı, Ekin Kitapevi, Bursa, Eylül-2006. (ISBN: 975-7338-47-8)

Özhan Çetinkaya, Türkiye’de Devlet İşletmeciliği ve ÖZELLEŞTİRME, İkinci Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, Eylül–2007. (ISBN:975-7338-788)

Özhan Çetinkaya, Mahalli İdareler Maliyesi, Ekin Kitabevi, Bursa, Ağustos-2009. (ISBN978-9944-141-92-5)

Özhan Çetinkaya, Yerel Yönetimlerde İhale İşlemleri (İhale Mevzuatı ve Uygulama Örnekleri), Ekin Kitabevi, Bursa, Ağustos-2009. (ISBN:978-9944-141-93-2)

Figen Altuğ - Özhan Çetinkaya - Selçuk İpek, (Ed.) , Mahalli İdareler Maliyesi Üzerine Yazılar, Ekin Kitapevi, Nisan-2010. (ISBN: 978-605-4301-35-5)

Nihat Edizdoğan - Özhan Çetinkaya, Kamu Bütçesi, Ekin Kitapevi, Eylül-2010. (ISBN:605-4301-73-7)

Nihat Edizdoğan - Özhan Çetinkaya -Erhan Gümüş, Kamu Maliyesi, Ekin Kitapevi, Ekim-2010. (ISBN: 975-8768-28-X)

Figen Altuğ-Özhan Çetinkaya-Hatice Dayar, “İlçenin İl Olması Halinde Sağlanacak Yararlar,Karşılaşılacak Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, MÜSİAD İnegöl Şubesi Araştırma Raporu, Bursa, Ağustos-1997.

Makaleler

1-Özhan Çetinkaya,“ Belediye Gelirleri İçinde Öz Gelirlerinin Yeri”, İller ve Belediyeler Dergisi, Türk Belediyecilik Derneği, Yıl:48, Sayı:359, Ankara, Mayıs-1992.

2-Özhan Çetinkaya,“1580 Sayılı Belediye Yasası Hakkında”,İller ve Belediyeler Dergisi,Türk Belediyecilik Derneği, Yıl:48, Sayı:564, Ankara, Ekim-1992.

3-Özhan Çetinkaya, “Yerel Yönetim Hizmetlerinde Program Bütçe Sisteminin Etkinliği”, İller ve Belediyeler Dergisi, Türk Belediyecilik Derneği,Yıl:49, Sayı:577, Ankara, Kasım-1993

4-Özhan Çetinkaya, “ Belediyelerde Mali Yönetimde Etkinlik, Verimlilik ve Bütçenin Önemi”, İller ve Belediyeler Dergisi, Türk Belediyecilik Derneği,Yıl:50, Sayı:591, Ankara, Ocak-1995.

5-Özhan Çetinkaya, “ Kamu Kesiminde Hizmet-Harcama Planlamasının Etkinliği”, Prof.Dr. Nezihe Sönmez’e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, İzmir, Ocak-1997.

6- Özhan Çetinkaya, “Kaydedilen Ödenek Kavramı ve Bütçede Yapılan Değişikliklerin Ekonomik Büyüklüklere Etkisi”, Prof.Dr.Adnan Tezel’e Armağan, Marmara Üniversitesi Yayın No :60, Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi , Prof.Dr.Adnan Tezel’e Armağan, Marmara Üniversitesi Yayın No :60, Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi ayın No:13, İstanbul, 2000.(ISBN:975-400-211-8)

7-Özhan Çetinkaya, “Üniversite Döner Sermaye İşletmelerinin Birleştirilmesi Üzerine Bir Değerlendirme, İktisat Dergisi, İ.Ü.İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti Yayını, Sayı:397-398, İstanbul, Ocak-Şubat 2000.

8- Özhan Çetinkaya, “Bedelli Askerlik Özel Geliri ve Bütçeye Ödenek Kaydı”, Mali Hukuk Dergisi,, Sayı:90, Ankara. Kasım-Aralık 2000. (ISSN:1301-286X)

9- Özhan Çetinkaya, “ Kamu Kurumlarında Bütçe Dışı Uygulamaların Bütçe Disiplini Açısından Değerlendirilmesi ”, Amme İdaresi Dergisi, TODAİE, Cilt:36, Sayı:3, Eylül-2003 s.67-88 (ISSN: 1300-1795)

10- Özhan Çetinkaya, “Konsolide Bütçenin Başlangıç Değerlerinin Uygulama Sonuçları ile Birlikte Değerlendirilmesi” , Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Cilt:3, Sayı:5, Mayıs-2003 s.48-65 (ISSN:1302-9975)

11- Özhan Çetinkaya-Tolga Demirbaş, “Türkiye’de Belediyelere İlişkin Borçlanma Mevzuatı, Borçlanma Yapısı ve Belediye Borçlanma Yapısının İncelenmesi” Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi , Cilt: 4, Sayı: 8, Kasım-2004, s.18-38. (ISSN:1302-9975)

12- Özhan Çetinkaya, “Türkiye’deki Belediyelerin Nüfus Büyüklüğüne Göre Gelir ve Gider Yapılarının İncelenmesi ve Bu Yapının Etkin Kaynak Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi ”Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Çilt:59, Sayı:4, 2004,sayfa.55-87. (ISSN:0378-2921)

13- Özhan Çetinkaya, “Devlet Muhasebesi Alanındaki Gelişmeler ve Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Sayı:46, Yıl:2004, İstanbul-2005, s.83-98, (ISSN: 1304-0251)

14-Özhan Çetinkaya, “Türkiye’de Özelleştirmenin Anlamı ve Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme” İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Sayı:49, Yıl:2006, İstanbul-2006, s. 123-132, (ISSN: 1304-0251)

15-Özhan Çetinkaya-Kurmanbek Joldosyev, “Kırgızistan'da Özelleştirme Uygulamaları ve Etkileri “ İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Celalabat İşletme FakültesiDergisi,Sayı:9,Yıl:2006, s.30-60, (ISSN:1694-528X)http://www.akademikbakis.org/index.php?pg=arc_view&ex=43&sayi=9

16- Özhan Çetinkaya-Tolga Demirbaş, Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanılmasına Yönelik Temel Araçlar, Eleştiriler ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, İktisat Dergisi, İÜ İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti Yayını, Sayı:492, İstanbul,.2008, (ISSN:1302-3535)

17- Özhan Çetinkaya, Kamu İdarelerinde Hazırlanan Stratejik Planlarda Mevzuata Aykırı Oluşan Durumlar, Yaklaşım Dergisi, Yıl:16, Sayı:192,Aralık-2008.s, 244-248.(ISSN:1303-4855)

18- Özhan Çetinkaya-Tolga Demirbaş, Belediye Gelirlerinin Analizi ve Mali Özerklik Açısından Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Sayı:53, Yıl:2009, İstanbul-2009.. (ISSN: 1304-0251)

19- Özhan Çetinkaya, “Mahalli İdarelerin Borç Yükü Hazineyi Zorluyor mu?”, Yaklaşım Dergisi, Yıl:17, Sayı: 202, Ekim-2009, s.229-233, .(ISSN:1303-4855).

20- Özhan Çetinkaya, “Kamu İhale İşlemlerinin Bütünlüğü Açısından Kamu İhale Mevzuatının Değerlendirilmesi”, Legal Mali Hukuk Dergisi, Yıl:5, Sayı;54, İstanbul, 2009, s.1159–1163, (ISSN:1305–4074).

21- Özhan Çetinkaya, “Türkiye’de Kamu İdarelerinde Stratejik Planlama ve Performans Program Çalışmaları”, Güncel Mali Konular (Editör:Nihat Edizdoğan), Dora Yayıncılık, Bursa-2009, s:163-180, (ISBN: 978-605-4118-48-9)

22- Tolga Demirbaş - Özhan Çetinkaya, “Belediye Gelir Türü Olarak Motorlu Taşıtlar Vergisinin Tartışılması”, Mahalli İdareler Maliyesi Üzerine Yazılar, (Ed.Figen Altuğ-Özhan Çetinkaya-Selçuk İpek), Ekin Kitapevi, Nisan-2010

23- Figen Altuğ - Özhan Çetinkaya, “Yerel Yönetimlerde Harcama Yönetimi ve Kullanılan Teknikler”, Mahalli İdareler Maliyesi Üzerine Yazılar, (Ed.Figen Altuğ-Özhan Çetinkaya-Selçuk İpek), Ekin Kitapevi, Nisan-2010

Kongre Faliyetleri

 

Özhan Çetinkaya, “ Kamu Maliyesinde Kamu İşletmeciliğinin Yeri Ve Analizi (Döner Sermaye İşletme Uygulamasının Analizi) ”, Türkiye’de 1980 Sonrası Mali Politikalar,Türkiye 16. Maliye Sempozyumu, Celal Bayar Üniversitesi, s.115-139, 28-31 Mayıs 2001. (ISBN:975-8628-01-1)

Özhan Çetinkaya, “Yerel Yönetimlerin Öz Gelir Yaratma Kapasitesi, Yapısal Kısıtlar ve Gelir Artırımı Konusunda Mevcut Durumun Değerlendirilmesi”, III:Yerel Yönetimlerin Mali Yönetimi Forumu, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Ankara, 15 Eylül-2010.