Prof. Dr. Serpil AYTAÇ

Danışman (Çalışma Ekonomisi)

Akademik Unvanı: Profesör Doktor

Bilim Dalı: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı

Eğitimi:

Doktora: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  (Sosyal Politika ) Programı  Bursa

İkinci Yüksek Lisans: Felsefe (İnsan, Toplum ve felsefe) -Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans: Sosyal Politika, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisans: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Çalışma / Sosyal Hizmetler Bölümü-Ankara

Akademik İlerleme

Profesör, 18.04.2002, Uludağ Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı,

Doçent, 18.10.1996, Uludağ Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı,

Yardımcı Doçent, 25.07.1990, Uludağ Üniversitesi, Çal. Eko. Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi  Anabilim Dalı. 

Doktor 06.03.1986.  (PhD)

İdari Görevler

Uludag Üniversity International Interdisciplinary Social Inquiry Conferance 2012 başlıklı kongre düzenleme kurulu üyesi

Uludağ Üniversitesi, İİBF, İnsan Kaynakları Komisyon Başkanı

Uludağ Üniversitesi İnsan Kaynakları Öğrenci Topluluğu Danışman Öğretim Üyesi

Editor  of International Journal of Social Inquiry http://www.socialinquiry.org/

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Ölçme ve Değerlendirme Kurul Üyeliği"  (2003 - 2008)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Bölüm Başkan Yardımcısı (2007-2009)

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı", (12.9.1997.......devam ediyor)

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı (1994–1997)

Uludag Üniversitesi İİBF. Fakülte Yönetim Kurul Üyeliği" (2002 – 2005)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkan Yardımcısı" (1994 – 2005)

ULUSAL PROJELER

Serpil Aytaç, Nuran Bayram, Hasan Ertürk, Serhat Özgökçeler, Senem Yılmaz - Ahmet Özenalp, Ali Ceylan, Erdem Saker. "Gümrük işletmelerinde özürlü İstihdamı” BUSİAD -Uludağ Üniversitesi  işbirliği, BAP , Kabul tarihi 2011

"Dağın İki Yüzü: Bursa'nın Dağ Yöresi Köyleri İle Göçmen Köylerine Yönelik Sosyal Ağ Analizi "Proje Yürütücüsü: Doç.Dr.Nurcan ABACI, Proje Süresi: 15.03.2010- 15.09.2012, Proje No:  SOBAG 109K422 (Proje Danışmanı)

Nuran Bayram,  Neslihan Sam, Mustafa Aytac, Serpil Aytac, "Yoksulluk, Sosyal Dışlanma ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişlerin Yapısal  Eşitlik Modelleri (YEM) ile Analizi" Uludag Universitesi Arastirma Fonu, BAP, 2008

Serpil Aytac, Veysel Bozkurt, Nazan Bilgel, Nuran Bayram, Mustafa Aytac, Fusun Sokullu Akinci, Selver Yildiz, Julian Bondy,' Isyerinde Siddet" Uludag Universitesi Arastirma Fonu, Kasim 2007-Şubat 2010 (Tamamlandı)

Nazan Bilgel, Serpil Aytaç, Nuran Bayram. İşyerinde Yeni Bir Baskı Aracı: Mobbing. Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu 2003 -2005 (Tamamlandi)

Mustafa Aytaç, Serpil Aytaç, Nuran Bayram, Selver Yıldız, Özer Arabacı, İşyeri Suçları. Bu Suçlara Neden Olan Faktörler ve Sektörel Suç Haritasının Çıkarılması. Bursa Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa. Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu 2003 -2005 (tamamlandı)

Serpil Aytaç, Mustafa Sevüktekin, Özlem Işığıçok, Nuran Bayram, Selver Yıldız, Gelişen Sanayi Merkezlerinde Kadın İşgücünün Konumu: Bursa Örneği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Yayın No: 219, 2001–2002. (Tamamlandı)

Mustafa Aytaç, Serpil Aytaç, Zerrin Fırat, Nuran Bayram, Aşkın Keser, Akademisyenlerin Akademik Kariyerini Etkileyen Faktörler ve Bireysel İlgi Odağı Olarak Çalışma Yaşamı, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu, No: 99/29, 1999–2001. (Tamamlandı)

 

ULUSLARARASI PROJELER

"Multimodal vicarious learning: Dialogic teaching in the class and on the net to improve student feedback"Associate Professor Julian Bondy (School of GSSSP – RMIT),Associate Professor Margaret Jollands (School of CECE – RMIT), Ms Michele Ruyters (School of GSSSP – RMIT), Professor Catherine McDonald (School of GSSSP – RMIT) [To be confimed], Professor Rob Watts (School of GSSSP – RMIT) [To be confimed], External participants:, Dr Catherine Scott (Visiting Fellow, University of Huddersfield), Professor John Hattie (Auckland University), Professor David Boud (UTS), Dr Lawrence Ingwarson (ACER), Professor Dr. Serpil Aytac (Uludag university-Turkey) RMIT University, School of Global Studies, Social Science and Planning (GSSSP), 2008-2010 

Julian Bondy & Serpil Aytac ,Job-Satisfaction Levels and Well-being of Prison Staff in Australia,Cross-Cultural and Comparative Study.  School of Global Studies, Social Sciences and Planning Department, RMIT University Project , GPO Box 2476V, Melbourne, Vic 3001-Australia Project No: EC /06 /22 2006.

KİTAPLAR

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA DEĞİŞİMİN FARKLI YÜZLERİ - Disiplinler Arası Bir Yaklaşım

İşyeri Şiddeti,

Sosyal Politika

İnsan Kaynakları Çalışmaları

Çalışma Yaşamında Kariyer

İş Psikolojisi (Ticaret ve Turizm Ogretimi Okullar icin MEB yayini)

İnsanı Anlama Çabası

Akademisyenlerin Çalışma Yaşamı ve Kariyer Sorunları

Çift Kariyerli Eşler ve Çalışma Yaşamındaki Yeri

Çalışma Yaşamında KARİYER Yönetimi, Planlaması, Geliştirilmesi Sorunları

Üniversite- Sanayi İşbirliği ve Araştırma Geliştirme. TÜGİAD. 2000 li yıllara doğru Türkiye’nin önde gelen sorunlarına yaklaşımlar serisi.

Üniversite Gençliğinin Yüksek Öğretimde Karşılaştığı Sorunlar.

Seçim Sloganlarının Kitleler Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Araştırma

MAKALELER (ULUSAL)

Salih Dursun / Serpil Aytac,Üniversite Öğrencileri Arasında İşsizlik Kaygısı , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2009 Cilt: 28 Sayı: 1

Nuran BAYRAM, Neslihan SAM, Serpil AYTAÇ, Mustafa AYTAÇ 
Yaşam Tatmini Ve Sosyal Dışlanma , İş Güç: Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. YIL: 2010 / CİLT: 12 SAYI: 4,

Salih Dursun, Nuran Bayram, Serpil Aytac,“Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Bir Uygulama”Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Issn: 1304-4796 Yıl:2010 Cilt:8 Sayı:1, ss.1-14,

Serpil Aytac, "İş Yerinde Psikolojik Taciz Davranışının İş Stres tepkileri Üzerine Etkisi: Bir Araştırma.", MERCEK, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, MESS, Yıl:13, Sayı:51, Temmuz 2008

Julian Bondy, Serpil Aytac, Fusun Sokullu, Building Institutional Capacity to Withstand Bullying in Policing Organisations. A Cross Country Comparison. Annales de la Faculte de Droit D`Istanbul. Volume:39, No. 56, Istanbul Universitesi Hukuk Fakültesi, ISSN-0578-9745, 2007

Serpil Aytac, Kariyerin Ortasında Olmak, Bursa Time Dergisi, yil.2, sayi. 3, ss.112-115, Ocak 2006

S. Aytaç, “İs yerinde kronik stres kaynakları”, Donanma Komutanlığı, Sürekli Kurum Gelişimi Bülteni, Stres Yönetimi, yıl:4 sayı:15, s.8-12, ocak-şubat-mart 2006,

S. Aytaç, Çalışanların İşlerine İlişkin Duygularının Stres Üzerindeki Etkisi", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Prof. Dr. Toker Dereli'ye Armağan, 55. cilt, sayı:1, İstanbul–2006

Serpil Aytaç, "Aile İçi Şiddetin İş Yaşamı Üzerindeki Etkisi", Karşılaştırmalı Kriminoloji: Teorik ve deneysel Boyut Aile İçi Şiddet Sorunu, Uluslararası Fransızca Konuşan Kriminologlar derneği X . Kolokyumu Notları, İstanbul, 22-23 Mayıs 2006, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. Yayın No: 53, İstanbul, 2/ 2006

Serpil Aytaç, "Ergonomi ve Çalışma Hayatındaki Önemi”, Diş Hekimliği Dergisi, Mayıs-haziran 2005, sayı:63, issn:1301-2223, s.10-12.

Serpil Aytaç, Nuran Bayram, Hakan Aksoy, Türkiye de İntihar Davranışı: Bölgesel Haritalaması ve Analizi", Güncel Ceza Hukuku ve Kriminoloji Çalışmaları, , I.U.Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve uygulama Merkezi Yayını, Beta A.Ş.Yayınları, İstanbul-2005

Serpil Aytac, "İstihdam ve Koruma Alanı Yaratmak Üzere Özürlüler için Sosyal Yasam”,Sosyal Siyaset Konferansları, Prof. Dr. Turan Yazgan’a armağan özel sayısı, 49.kitap, İstanbul, 2005, ss.125–158.

Ersin Kuşdil, Nuran Bayram, Serpil Aytaç, Nazan Bilgel, Çalışma Yaşamında Bireylerin Yaptıkları İşe İlişkin Duygularının İş Stresi Üzerine Etkisi. Cilt : 6 Sayı: 1 Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, ISS No: 1303-2860,www.isguc.org, 2004.

Serpil Aytaç, Bursa'da Kültür Değişimi: Göç Olgusuna Sayısal Bir Bakış, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. Cilt 6, Sayı 2, ISS No: 1303–2860 www.isguc.org 2004. 

Nuran Bayram, Ersin Kuşdil , Serpil Aytaç, Nazan Bilgel, İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Güvenilirlik Çalışması, Öneri Dergisi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:22, Yıl:11, Cilt 6, S.1-7, Haziran 2004.

Serpil Aytaç, İşyerindeki Kronik Stres Kaynakları, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. Cilt 4, Sayı 1.

Serpil Aytaç, “Kariyerin Değişen Doğası ve Yeni Yaklaşımlar”. Çalışma Yaşamında Dönüşümler, Ed. Aşkın Keser, Ezgi Yayınevi, 2002 Bursa

Serpil Aytaç, Örgütsel Davranış Açısından Kişiliğin Önemi, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. Cilt 3, Sayı 1. 2001,

Serpil Aytaç, “Gelişen Sanayi Merkezlerinde Kadın İşgücünün Konumu”, Kadın İşgücü Panelleri 1.II. Yayın No.205. TİSK Yayınları, Şubat 2001.

Serpil Aytaç, Nuran Bayram. Üniversite gençliğinin iş ve eş seçimindeki etkin kriterlerinin AHP ile analizi. Öneri Dergisi,Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı 16. Yıl.7, Cilt 1, Haziran 2001.

Serpil Aytaç, “Yönetim Yaklaşımlarında Paradigma Değişimi”. Bilgi ve Toplum. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı. Eğitim ve İş Hayatından Dönüşümler. Sayı 3. 2001, İstanbul

Serpil Aytaç, İş Yaşamında Başarının Sırrı NLP Yöntemi, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. Cilt 2, Sayı 1. 2000.

Serpil Aytaç, Çalışma Psikolojisinde Yeni Bir Yaklaşım: Örgütsel sağlık. Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. Cilt 4, Sayı 7.

Serpil Aytaç, Nuran Bayram. Marmara Depremi Sonrası Bireylerdeki Stres Tepkilerinin Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Cilt 2, Sayı 4, Ekim Aralık 2000, İzmir.

Serpil Aytaç, Çalışma Yaşamında Çift Kariyerli Eşler. MESS Mercek Dergisi, Nisan 2000 İstanbul.

Serpil Aytaç, Çalışma Yaşamında Kadın ve Kariyer Sorunu. Nusret Ekin’e Armağan. TUHİS Yayınları, Haziran 2000 İstanbul.

Serpil Aytaç, Meslek Seçimi ve Uygun İşe Yönelme, Nurhan Akçaylı’ya Armağan, Alfa Yayınları 2000. Bursa.

Serpil Aytaç, İşgücü Verimliliği Açısından İşletmelerde Kariyer Geliştirme. MPM. Verimlilik Dergisi, Sayı 3. Yıl.2000.

Serpil Aytaç, Özürlülerin Rehabilitasyonunun Artan Önemi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Cilt 2 , Sayı 2, Nisan-Haziran 2000, İzmir.

Serpil Aytaç, İş Yaşamının Kalitesini Yükseltmek, Alışveriş Market Dergisi. Market&Toptancı&Üretici Piyasa Dergisi. Yıl:2 sayı:7 Ocak-Şubat 2000 Bursa.

Serpil Aytaç, İnsan Yönetimi ve Önemi. Alışveriş, Market Dergisi, (Toptancı Üretici Piyasa Dergisi) Yıl.2 sayı 8 Mart - Nisan 2000 Bursa.

Serpil Aytaç, Performansa Dayalı Ücret, Alışveriş Market Dergisi. (Toptancı Üretici Piyasa Dergisi) Yıl 2, Sayı 9. Mayıs- Haziran 2000 Bursa

Serpil Aytaç, Aşkın Keser, Nuran Bayram. Depremin Çalışma Hayatı Üzerine Etkisi Ve Bir Örnek Olay İncelemesi. MPM Verimlilik Dergisi, Sayı 2. Yıl.2000.

Serpil Aytaç, Çalışma Yaşamında Kadın ve Kariyer, TİSK, Türkiye de kadın işgücü seminerleri I-II, TİSK Yayınları, Yayın No.192, Aralık 1999, Ankara.

Serpil Aytaç, Performansı Arttırmanın Bir Yolu Olarak NLP. U.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi . Cilt 17. Sayı 1-2. Bahar Dönemi Mayıs 1999.

VeyselBozkurt, Serpil Aytaç, A Study of University- Industry Cooperation in Turkey. Bursa Example. Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi . Cilt 16. Sayı .3. Kış Dönemi. Şubat 1999.

Serpil Aytaç, Yaratıcı Kişilik ve Yönetici. Market. Ekonomi Yayınları, Sayı 48. Ocak- Şubat 1999. İstanbul.

Serpil Aytaç, Çalışanların Performansını Arttırmanın Püf Noktaları. Alışveriş Market Dergisi. (Toptancı Üretici Piyasa Dergisi). Yıl-1, Sayı-2, Mart- Nisan 1999 Bursa.

Serpil Aytaç, Motivasyonda İçsel Unsurların Önemi. Alışveriş Market Dergisi. (Toptancı Üretici Piyasa Dergisi). Yıl-1, Sayı-1, Ocak-Mart 1999 Bursa.

Serpil Aytaç, Müşteri Memnuniyetinde Etkin İletişimin Rolü. Market. Ekonomi Yayınları, Sayı 49. Mart- Nisan 1999. İstanbul.

Serpil Aytaç, İş Stresini Azaltmada Zaman Yönetiminin Önemi, Market, Ekonomi Yayınları,Sayı 50, Mayıs-Haziran 1999, İstanbul.

Serpil Aytaç, Çağımızın Hastalığı Stres, Alışveriş Market Dergisi. (Toptancı Üretici Piyasa Dergisi). Yıl:1, Sayı:3, Mayıs- Haziran 1999 Bursa.

Serpil Aytaç, Çalışma Yaşamında Kariyer ve Ülkemiz Açısından Önemi. Mercek Dergisi. MESS. Temmuz 1998, İstanbul

Serpil Aytaç, Kariyer Planlaması. U.Üniv. İ.İ.B.F. Dergisi. Cilt 16. Sayı 1. Mayıs 1998.

Serpil Aytaç, İşgücü İhtiyacının Karşılanmasında Üniversitelerin İş dünyası ile İlişkileri. Bakış. BUSİAD Yayın Organı. Sayı 60. Mayıs- Haziran 1997. Bursa

Serpil Aytac, Çocuk ve Suç. Mulkiye Dergisi. Sayi 179. yil 1994.

Serpil Aytaç, Üniversite Gençliğinin Çalışma Hayatı ile İlgili Beklenti ve Sorunları. İstihdam Dergisi. İİBK Yayınları. Sayı 18. Ocak- Mart 1995

Serpil Aytaç, Sakatların Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdamı. Verimlilik Dergisi. MPM Yayın Organı. 1993/2 Ankara

Serpil Aytaç, Çalışma Hayatında Kadın- Erkek Eşitsizliği. Tekstil ve Mühendis. TMMOB Makine Müh. Odası yayını. Yıl 5. sayı 27. Haziran 1991

Serpil Aytaç, Korunmaya Muhtaç Çocuk Ve Sosyal Güvenlik. Uludağ üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi .cilt x- sayı 1-2. Nisan- Kasım 1989. Bursa

MAKALELER (ULUSLARARASI)

Ebru Yeniman Yildirim, Gizem Akalp, Serpil Aytac and Nuran Bayram, (2010), "Factors influencing information security management in small- and medium-sized enterprises: A case study from Turkey", International Journal of Information Management, 5 November 2010.

Akın Marsap &Serpil Aytac, “Integration of Virtual And AcademicCounseling System in Distance Education For Health Management (DEHM)”, Procedia - Social and Behavioral Sciences Journal, Volume 2, Issue 2, ISSN: 1877-0428,Elsevier Publishing LTD. pp. 1955-1962,

Serpil Aytac &Oguz Basol, Book Review” International Journal of Social Inquiry (IJSI), Issn:1307-8364,Volume 3- Number 1, January 2010, Special Issue-Social Capital 1,pp. 203-211, – “Unhealty Work: Causes, Consequences, Cures

Serpil Aytac, Julian Bondy, Ozer Arabacı,Poverty Correlates of Suicade Rates in Turkey: Time series Analysis. [online]. Occasional Series in Criminal Justice and International Studies; Issue 2009; ISSN: 1834-3759. ISSN: [Issue Feb. 2009].

Serpil Aytac, Mustafa Aytac, Oguz Basol, Julian Bondy, (2009), “Sexual Harassment on Campus”, Journal Of The World Universities Forum, Volume 2, Number 4, 2009, ISSN: 1835-2030, Publisher Site: http://www.universities-journal.com/, © Common Ground

Serpil Aytac, Veysel Bozkurt, Nuran Bayram, Nazan Bilgel ,(2009) “Violence against Health Workers at a University Hospital in Turkey“, Journal Of The World Universities Forum, Volume 2, 2009, ISSN: 1835-2030, Publisher Site: http://www.universities-journal.com/, © Common Ground.

Ceylan, C., Dul, J..Aytac, S.. (2008). “Can The Office Environment Stimulate A Manager's Creativity?” international Journal of Human Factors and ergonomics in Manufacturing, Wiley Periodicals, Inc., USA: Volume 18 Issue 6, Pages 589-602, Published Online: 16 Sep 2008, Copyright©2008 Wiley Periodicals, Inc., A Wiley Company http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/121410241/ABSTRACT

N. Bilgel, S. Aytac,N. Bayram “Bullying in Turkish White-Collar Workers”, Occupational Medicine Advance Access Published February, 28,2006; 56, 4, s. 226–231, (2006): Published online 28 February 2006,

Mesko, Gorazd; Aytac, Serpil; Eryilmaz, Mehmet; Bayram, Nuran and Bondy, Julian. A Job Well Done?: Across-country Comparison of Workplace Wellbeing among Prison Staff [online]. Occasional Series in Criminal Justice and International Studies; Issue Dec 2006; 1-17. Availability: ISSN: 1834-3759. [cited 05 Feb 07].

Research and Development in Turkey: A Case Study in Two Organized Industrial Districts, Zeitschrift für Türkeistudien (ZfTS), 10, Jahrgang 1997. (in Germany with V.Bozkurt).