Prof.Dr. Ümit Gücenme GENÇOĞLU

Danışman (Muhasebe & Finans)

Bölümü

İşletme

Anabilim Dalı

Muhasebe- Finansman

Kadro Unvanı

Prof. Dr.

E-mail adresi

umitgucenme@uludag.edu.tr

   

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Doktora

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1986

Lisans

Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Balıkesir İşletmecilik ve Turizm Yüksek Okulu

Orta Öğrenim

Balıkesir Muharrem Hasbi Lisesi

AKADEMİK GEÇMİŞİ

 

Profesörlük

10.03.1994

Doçentlik

05.10.1988

Araştırma Görevliliği

Mart 1981

Yabancı Dil

İngilizce

 

YAYINLAR

2000 Yılından İtibaren Bilimsel Çalışmalarından Bazıları

KİTAPLAR

Ümit Gücenme Gençoğlu, Genel Muhasebe , 4. Baskı, Alfa Aktüel, Bursa, 2010

Ümit Gücenme Gençoğlu, Türkiye Muhasebe Standartları ile Uyumlu MALİYET MUHASEBESİ, Marmara Kitabevi, Bursa,2008

Ümit Gücenme Gençoğlu, Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulamalar, Türkmen Kitabevi,İstanbul, 2007

Ümit Gücenme Gençoğlu, Genel Muhasebe Problemleri, Sözel ve Sayısal Sorular, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2007

Oktay Güvemli, Ümit Gücenme, Cengiz Toraman, Barış Sipahi, Aylin Poroy Arsoy, “World Congresses Relevant to Accounting and Turkish Accounting Congresses and Symposiums”, İSMMO yayını, Yayın no 67, İstanbul 2006

Ümit Gücenme, Türkiye Muhasebe Standartları ve Vergi Mevzuatına Göre Envanter, 3. Baskı,Alfa Aktüel, İstanbul, 2006

Ümit Gücenme, Mali Tablolar Analizi ve Enflasyon Muhasebesi, 5. Baskı,Alfa-Akademi Ltd.Şti.,İstanbul, 2005

Ümit Gücenme, Muhasebe Denetimi, Alfa-Akademi Ltd.Şti., ,İstanbul, 2004

Ümit Gücenme, Envanter Sözel ve Sayısal Çalışma Soruları ve Çözümlü Uygulamalar, Marmara Kitabevi, Bursa,2003.

Ümit Gücenme, Uluslararası Muhasebede Teknik Sorunlar, Marmara Kitabevi,Bursa,1998.

Ümit Gücenme, Tekdüzen Hesap Planına Göre Ticari İşletmelerde Muhasebe ve Envanter İşlemleri, Marmara Kitabevi, Bursa,1996

KİTAP BÖLÜM YAZARLIĞI

Ümit Gücenme Gençoğlu, “Kriz Ortamındaki İşletmelerde Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması”, Kriz Yönetimi, Derleyenler Haluk Sümer, Helmut Pernsteiner, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009, s.391- 412

 

MAKALELER ( 2000 Yılından itibaren )

Uluslararası Yayınlar

Umit Gucenme Gencoglu, Gulsun Isseveroglu, Yasemin Ertan, “Audit and Oversight of Audit in terms of Commerce Law of Turkey”, Business and Economics Research Journal, Volume 2 . Number 1 . 2011,pp. 109-120,ISSN: 1309-2448, www.berjournal.com

Gulsun Isseveroglu, Umit Gucenme, “Early Warning Model With Statistical Analysis Procedures İn Turkish İnsurance Companies”, African Journal of Business Management Vol. 4, Issue 5, May 2010, Pages 623-630

Aylin Poroy Arsoy, Umit Gucenme, "The Development of Inflation Accounting in Turkey", Critical Perspectives on Accounting, Volume 20, Issue 5, July 2009, Pages 568-590

Umit Gucenme, Gulsun Isseveroglu,“Prediction of the Financial Success in Turkish Insurance Companies", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, .Cilt: 62,Sayı: 4, 2007, ss.125- 140

Umit Gucenme, Aylin Poroy Arsoy, “Financial Statement Analysis Based on International Accounting Standards and the Case of Turkey”, International Conference on Accounting and Management Information Systems, , Journal Edited by the Faculty of Accounting and Management Information Systems under the aegis of AFER, Volum :17,2006,17, p:23-37.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler ( 2000 Yılından itibaren )

Gülsün İşseveroğlu, Ümit Gücenme Gençoğlu, “Türkiye’de Meslek Yüksekokullarının Bölge İhtiyaçlarına Uygunluğu Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe Finansman Dergisi, Ocak 2011, Sayı: 49, s:24-36

Ümit Gücenme Gençoğlu, Gülsün İşseveroğlu, “Türkiye’de Meslek Yüksekokullarındaki Eğitimin Muhasebe Mesleğine Katkısı Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe Finansman Dergisi, Temmuz 2010, Sayı: 47, s:28-40

Ümit Gucenme Gençoğlu, Canan Başdar, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kapsamında Finansal Olmayan Raporlama, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:39,Temmuz 2008, s.33-43

Ümit Gücenme Gençoğlu, Yasemin Ertan, 12.Dünya Muhasebe Tarihçileri Kongresine İlişkin Bir Değerlendirme, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:41,Ocak 2009, s.197-207

Ümit Gücenme, Aylin Poroy Arsoy, “Vergilerin Muhasebeleştirilmesi, Ertelenen Vergi Varlık ve Yükümlülükleri”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl 6, Sayı 21, Ocak 2007, ss.1-16

Ümit Gücenme, Aylin Poroy Arsoy, “Accounting Education in the History of Turkish Republic”, Mali Çözüm Dergisi Özel Sayı, İSMMO Yayını, Sayı 76, ss.74- 93, İstanbul 2006

Ümit Gücenme, Aylin Poroy Arsoy, Muhasebe Standartlarındaki Sınıflandırılmış Nakit Akım Tablosu Formatı ile Finansal Performansın Ölçülmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi,Nisan 2006, Sayı: 30,s: 66-74

Ümit Gücenme, Aylin Arsoy, “Muhasebe Standartlarına Göre Maddi Duran Varlıklarda Değer Artış ve Azalışlarının Tespiti ve Kaydı”, Analiz Muhasebe-Finansman Araştırma ve Uygulama Dergisi, Cilt 5, Yıl 14, Sayı 14, Ekim 2005, SS.1-12

Ümit Gücenme, “Uluslararası Muhasebe Eğitimi ve Araştırma Birliği 
Tarihi :1984-2004” , Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı.24, Ekim 2004, s.34-39.

Ümit Gücenme, “Enflasyon Düzeltmesine İlişkin S.P.Kurulu Düzenlemeleri ve Maliye Bakanlığı Yasa Tasarısı”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı.21,Ocak 2004,s.25-29

Ümit Gücenme, “Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması”,MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi,Cilt 6,Sayı 1,Mart 2004, s 1-19.

Ümit Gücenme, “Maliye Bakanlığı Yasal Düzenlemelerine Göre Enflasyon Düzeltmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı.22,Nisan 2004,s.31-38

Ümit Gücenme, “Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele ve Vergi Denetiminin Yeniden Yapılandırılması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı.23,Temmuz 2004,s.22-27

Ümit Gücenme, “Enflasyon Düzeltmesine İlişkin S.P.Kurulu Düzenlemeleri ve Maliye Bakanlığı Yasa Tasarısı”, Muhasebe ve Finansman Dergisi,Sayı.21,Ocak 2004,s.25-29

Ümit Gücenme, “Enflasyon Düzeltmesine İlişkin SPK.Tebliğ Taslağı ve Maliye Bakanlığı Yasa Tasarısı Üzerine”, Muhasebe ve Finansman Dergisi,Sayı-20,Ekim 2003,s.41-45

Ümit Gücenme, “Ülkemizde Muhasebe Uygulamalarının Türkiye Muhasebe Standartlarına Uyumu”, Muhasebe ve Finansman Dergisi,Sayı-19,Temmuz 2003,s.27-35

Ümit Gücenme, “Enflasyon Muhasebesi İle İlgili S.P.K.Tebliği ve Türkiye Muhasebe Standardı'nın Karşılaştırılması- II”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı-15,Temmuz 2002,s.54-63

Ümit Gücenme, “Enflasyon Muhasebesi İle İlgili S.P.K.Tebliği ve Türkiye Muhasebe Standardı'nın Karşılaştırılması- I”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı-14,Nisan 2002,s.35-37

Ümit Gücenme, “Otofinansman ve Ekonomik Kriz Dönemlerinde İşletme Finansındaki Önemi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı-12,Ekim 2001,s.42-46.

Çeviren: Ümit Gücenme, “Hodri Meydan Zamanı-Uluslararası Muhasebe Standardı 1-Uygulama Araştırması”,Donna Street,Sidney Gray, , Muhasebe ve Finansman Dergisi,Sayı-10,Nisan 2001,s.97-100

Ümit Gücenme, “Geçici Vergi Uygulamaları ve İşletme Finansı”, Muhasebe ve Finansman Dergisi,Sayı-9,Ocak 2001,s.38-40.

Çeviren; Ümit Gücenme, “Internatıonal Accounting Standart-IAS 38:Maddi Olmayan Varlıklar”, Muhasebe ve Finansman Dergisi,Sayı-5,Ocak 2000,s.99-115

Ümit Gücenme, “Küreselleşmede Muhasebe Standartları”, Muhasebe ve Finansman Dergisi,Sayı-5,Ocak 2000,s.7-11

KONGRE FAALİYETLERİ

Uluslararası Kongrelerdeki Bildiriler

Umit Gucenme Gencoglu, Gulsun Isseveroglu, Yasemin Ertan, “The Developments In The Accountıng Culture And Fınancıal Reportıng In Turkey Durıng The Republıcan Era”, Conference Proceedings Vol. III, 2 nd Balkans And Mıddle East Countrıes Conference On Audıtıng And Accountıng Hıstory, 15-18 September 2010 İstanbul Turkey, pp. 1915- 1925

Gulsun Isseveroglu, Umit Gucenme Gencoglu, Yasemin Ertan, “A Study On The Contribution of Vocational 
Education in Turkey To The Accounting Profession”, Conference Proceedings Vol. III, 2 nd Balkans And Mıddle East Countrıes Conference On Audıtıng And Accountıng Hıstory,15-18 September ,2010, , İstanbul Turkey, pp. 1981- 1995

Umit Gucenme Gencoglu,Aylin Poroy Arsoy, “The Importance of Turkish Accounting Education Symposiums on the Development of Accounting Education”, 12th. World Congress of Accounting Historians, July 20-24, 2008, İstanbul Turkey, Congress Proceeding Vol. 1, Printed by Avcıol, s:782-795

Umit Gucenme Gencoglu,Aylin Poroy Arsoy, “The History of Transfer Pricing Regulations and the Legal Developments in Turkey”, 12th. World Congress of Accounting Historians, July 20-24, 2008, İstanbul Turkey

Umit Gucenme Gencoglu, Yasemin Ertan, “Reporting Financial Performance According To The International Accountıng Standarts In The Scope Of Economic Integration: A Case Of Turkey”, International Conference on by Social Sciences, Selected Proceeding of the First International Conference on Social Sciences Organized by Social Sciences Research Society, 21-22 August 2008,İzmir-Turkey, Edited by Coşkun Can Aktan,İbrahim Kircova,Yavuz Odabaşı, Birleşik Matbaacılık, İzmir,2008, s:183-197.

Umit Gucenme, Ali Ildır, “Legal Regulations which Influenced the Accounting Applications in Turkey during the 20th Century and the Situation Today”, The Balkan Countries 1st International Conference on Accounting and Auditing, 8-9 Mart 2007, Edirne

Aylin Poroy Arsoy, Umit Gucenme, “Asset Valuation under Accounting Standards and Preventing Accounting Frauds”, 1st International Congress on Accounting &Fraud Examination, 2 Haziran 2006, İstanbul

Aylin Poroy Arsoy, Umit Gucenme, “Globalization of Accounting: International Accounting Standards”, 2nd International Conference on Business, Management and Economics, 15-18 Haziran 2006, Çeşme-İzmir

Umit Gücenme, Aylin Poroy Arsoy, “IFRS 2 Hisseye Dayalı Ödemeler Kapsamında Beşeri Kaynakların Kaydı” 2.Uluslararası Muhasebe Konferansı, MÖDAV, 10-12 Kasım 2005, İstanbul

Umit Gücenme, Aylin Poroy Arsoy, “Changes in Financial Reporting in Turkey : Historical Development Of Inflation Accounting From 1960 To 2005”, Academy of Accounting Historians 2005 Research Conference, 6-8 October 2005, Ohio State University, Columbus Ohio USA
Oktay Guvemli, Umit Gucenme, “The Goverment Accounting Profession During The Ottoman Empire”, IX. Congress of World Accounting Historians , 30.7-02.8.2002 in Melbourne Australia.

Ulusal Kongre, Konferans ve Panellerdeki Bildiriler

Ümit Gücenme, Aylin Poroy Arsoy, “Konsolidasyon Şerefiyesinin Muhasebeleştirilmesinde Güncel Yaklaşımlar”, XXV.Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 19-23 Nisan 2006, Bodrum-Muğla

Ümit Gücenme, “Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele ve Vergi Denetiminin Yeniden Yapılandırılması”, 26.3.2004 tarihinde Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. tarafından Eskişehir'de düzenlenen “2004 Yılında Finansal Piyasalar,Devlet Borçları ve Kayıt Dışı Ekonomi” konulu panelde sunulan bildiri.

Ümit Gücenme, “Enflasyon Düzeltmesine İlişkin S.P.Kurulu Düzenlemeleri ve Maliye Bakanlığı Yasa Tasarısı”, 21.11.2003 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde düzenlenen “2003 Yılı Sonunda Türkiyenin Ekonomik Durumu” konulu panelde sunulan bildiri.

Ümit Gücenme, “Ülkemizde Muhasebe Uygulamalarının Türkiye Muhasebe Standartlarına Uyumu”, 2 Mayıs 2003 tarihinde Bursa SMMM. Odasında düzenlenen “Türkiye Muhasebe Standartları ve Ülkemizdeki Uygulamalar” konulu panelde sunulan bildiri.

Ümit Gücenme, “Enflasyon Muhasebesi” , 1-11-2002 tarihinde Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası tarafından BUSİAD Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta sunulan bildiri

Ümit Gücenme, “Enflasyon Muhasebesi ve Vergi Karı İlişkisi”, 20.3.2002 tarihinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F.tarafından düzenlenen “Enflasyon Muhasebesi » konulu panelde sunulan bildiri.

Ümit Gücenme, “Ekonomik Kriz Dönemlerinde Enflasyon Muhasebesinin Önemi”,2.11.2001 tarihinde Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen “2001 Yılı Sonlarında Ekonomik Kriz” konulu panelde sunulan bildiri.

Ümit Gücenme, “Devlet Bütçesinde Vergiler,Vergilerin Kullanımı ve Bunun İşletmelere Etkileri”,23.2.2001 Tarihinde Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen “Türkiye'de 2001 Yılı Ekonomik Beklentileri” konulu panelde sunulan bildiri.

Ümit Gücenme, “Geçici Vergi Uygulamaları ve İşletme Finansı”,24.3.2000 Tarihinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından düzenlenen “2000 Yılı Ekonomik Beklentileri ve İşletme Yönetimi” konulu panelde sunulan bildiri.